SMYD3 logo

SMYD3

Histone-lysine N-methyltransferase SMYD3

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table